^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Figuri geometrice

Subcompetente_Figuri gemetrice în plan_10U

5.1. Identificarea în diferite contexte şi clasificarea după diverse criterii a figurilor geometrice studiate şi a proprietăţilor acestora.
5.2. Determinarea poziţiilor relative ale figurilor geometrice în plan în situaţii reale şi/sau modelate.
5.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de desen adecvate.
5.4. Utilizarea în diferite contexte a proprietăţilor figurilor geometrice studiate.
5.5. Modelarea geometrică a unor situaţii cotidiene şi/sau din alte domenii, inclusiv utilizînd calculatorul.

5.6. Elaborarea unui algoritm de rezolvare a problemei de geometrie şi rezolvarea problemei în conformitate cu algoritmul elaborat.
5.7. Calcularea de lungimi de segmente, măsuri de unghiuri, perimetre, arii în situaţii reale şi/sau modelate, utilizînd instrumentele şi unităţile de măsură adecvate.
5.8. Determinarea valorii de adevăr a unor propoziţii matematice recurgînd la argumentări.

Figuri geometrice în plan

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de propoziţie matematică.Valoarea de adevăr a propoziţiei.
2 Noţiunile de axiomă, teoremă, teoremă reciprocă.
3 Noţiuni geometrice fundamentale (punctul, dreapta, planul, distanţa, măsura unghiului).
4 Triunghiuri. Clasificări.
5 Congruenţa triunghiurilor.Criterii. Metoda triunghiurilor congruente.Aplicaţii.
6 Linii importante în triunghi.
7 Asemănarea triunghiurilor. Criterii.
8 Metoda triunghiurilor asemenea. Aplicaţii.
9 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic:teorema catetei, teorema înălţimii, teorema Pitagora.
10 Patrulatere. Patrulatere convexe.
11 Poligoane convexe.Poligoane regulate.Aplicații.
12 Poligoane convexe.Poligoane regulate.Aplicații.
13 Evaluare sumativă
14 Cercul. Coarde. Arce. Discul
15 Poziţia relativă a unei drepte faţă de un cerc.
16 Unghi la centru. Unghi înscris.
17 Triunghi înscris în cerc.
18 Triunghi circumscris cercului.
19 Aria suprafeţelor poligonale. Aplicații.
20 Aria suprafeţelor poligonale. Aplicații.
21 Lungimea cercului.Aria discului.
22 Ora de sinteză
23 Ora de sinteză integrativă
24 Evaluare sumativă.
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.