^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Clasa a VI-a

I.Mulțimea numerelor naturale

Subcompetențe:

1.1. Identificarea şi utilizarea operaţiilor cu numere naturale, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcu în rezolvări de probleme.
1.2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) şi descompunerii numerelor naturale în produs de puteri de numere prime în diferite contexte.
1.3. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea cmmdc, cmmmc a două numere naturale în diverse contexte.
1.4. Transpunerea în limbaj matematic a unei situaţii simple reale şi/sau modelate utilizînd relaţiile de divizibilitate a numerelor naturale.
1.5. Rezolvarea unor probleme simple, inclusiv din cotidian, cu ajutorul ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a·x=b (a≠0); x:a=b (a≠0); ax+b=0 (a≠0) unde a şi b sînt numere naturale, determinînd componenta necunoscută a operaţiei prezente în ecuaţie.
1.6. Modelarea unor situaţii concrete simple cotidiene în contextul rezolvării unor probleme prin metoda figurativă, metoda falsei ipoteze, metoda reducerii la unitate, metoda mersului invers.
Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluare formativăObservaţii
1 Propoziții advărate. Propoziții false.      
2 Propoziții advărate. Propoziții false.      
3 Mulțimi. Operații cu mulțimi.      
4 Mulțimea numerelor naturale. N și N*.      
5 Operații cu numere naturale.      
6 Operații cu numere naturale.      
7 Divizor. Multiplu.      
8 Criterii de divizibilitate cu : 2, 5, 10n.      
9 Numere pare și numere impare.      
10 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
11 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
12 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
13 Numere prime. Numere compuse.      
14 Descompunerea numărului în produs de factori primi.      
15 Evaluare sumativă.      
16 Cel mai mare divizor comun.      
17 Cel mai mare divizor comun.      
18 Cel mai mic multiplu  comun.      
19 Cel mai mic multiplu  comun.      
20 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
21 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
22 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
23 Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea N.      
24 Ora de sinteză.      
25 Evaluarea sumativă.      

II.6.Numere întregi

Subcompetene:

2.1. Scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a numerelor întregi.
2.2. Identificarea şi utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate a numerelor întregi.
2.3. Efectuarea calculelor cu numere întregi utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului întreg.
2.4. Aplicarea operaţiilor cu numere întregi, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.
2.5. Estimarea şi aproximarea, utilizîmd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere întregi.
2.6. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) în Z, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.
2.7. Investigarea valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.
Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
    Personale Colegi    
1 Mulţimea numerelor întregi.        
2 Axa numerelor.Numere opuse. f_1.pdf      
3 Modulul unui număr întreg.        
4 Modulul unui număr întreg.        
5 Compararea şi ordonarea numerelor întregi.        
6 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi.        
7 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi.        
8 Scăderea numerelor întregi. Proprietăţi.        
9 Scăderea numerelor întregi. Proprietăţi.        
10 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
11 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi.  PPT      
12 Împărţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
13 Împărţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
14 Evaluare sumativă.        
15 Puterea unui număr întreg cu exponent natural.        
16 Puterea unui număr întreg cu exponent natural.        
17 Ordinea efectuării operaţiilor.        
18 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z.        
19 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z.        
20 Oră de sinteză        
21 Oră de sinteză integrativă        
22 Evaluare sumativă.        

Fracții. Operații cu fracții

Subcompetenţe: Elevii vor fi capibili:

3.1. Să scrie,să citească, să compare,să ordoneze şi să reprezinte pe axă  numerelor raţionale.
3.2. Să identifice şi să utilizeze în situaţii reale şi/sau modelate  numere raţionale.
3.3. Să efectueze calcule cu numere raţionale utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului raţional.
3.4. Să aplice operaţii cu numere raţionale,  ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor şi procedurile de calcul în rezolvări de probleme.
3.5. Să rezolve ecuaţiilor de tipul x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0) în Q, utilizând proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.
3.6. Să estimeze şi să aproximeze rezultatele unor calcule cu numere raţionale.
3.7. Să reprezinte unele date sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizînd numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente.
3.8. Să investigheze valori de adevăr (adevă/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.
3.9. Să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul cu numere raţionale.
3.10. Să creeze şi să rezolve  probleme simple, pornind de la un enunţ parţial sau un model (diagramă, grafic, figură geometrică, formulă, ecuaţie, condiţie).
Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1

Noţiunea de fracţie. 

     
2

Amplificarea şi simplificarea fracţiilor.   

     
3 3Adunarea fracţiilor   4Scăderea fracţiilor   5Înmulţirea fracţiilor   6Înmulţirea fracţiilor   7Numere (fracţii) inverse   8Împărţirea fracţiilor   9Împărţirea fracţiilor   10Aflarea unei fracţii dintr-un număr   11Aflarea numărului după fracţia dată   12Oră de sinteză   13Evaluare sumativă         
4 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.      
5 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.      
6 Măsura în grade a unghiurilor.      
7 Măsura în grade a unghiurilor.      
8 Linii frînte.Poligoane.      
9 Linii frînte.Poligoane.      
10 Tipuri de poligoane.      
11 Tipuri de poligoane.      
12 Perimetrul poligonului.      
13 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.      
14 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.      

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii

 

V.6.Elemente de geometrie

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiuni geometrice.      
2 Noţiuni geometrice.    
3 Notaţii şi reprezentări.      
4 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.      
5 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.      
6 Măsura în grade a unghiurilor.      
7 Măsura în grade a unghiurilor.      
8 Linii frînte.Poligoane.      
9 Linii frînte.Poligoane.      
10 Tipuri de poligoane.      
11 Tipuri de poligoane.      
12 Perimetrul poligonului.      
13 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.      
14 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.      
15 Evaluare sumativă.      
16 Cercul. Discul.      
17 Lungimea cercului. Aria discului.      
18 Lungimea cercului. Aria discului.      
19 Cubul, cuboid, piramida.      
20 Cubul, cuboid, piramida.      
21 Corpuri rotunde.      
22 Corpuri rotunde.      
23 Activităţi practice pe teren.      
24 Oră de sinteză      
25 Oră de sinteză integrativă      
26 Evaluare sumativă.      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.