^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Șiruri. Funcții

Subcompetențe_Șruri. Funcții

3.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în contexte diverse a terminologiei şi notaţiilor aferentenoţiunii de şir, funcţie.

3.2. Clasificarea şirurilor, funcţiilor după diverse criterii.

3.3. Descrierea unor şiruri, dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate.

3.4. Scrierea, citirea, exemplificarea noţiunilor: şir, dependenţă funcţională, funcţie, lege de corespondenţă, domeniu de definiţie (finit, infinit), codomeniu, mulţime de valori, tabel de valori, diagramă, grafic.

3.5. Reprezentarea în diverse moduri (analitic, sintetic, grafic) a unor corespondenţe şi/ sau funcţii în scopul caracterizării acestora.

3.6. Aplicarea proprietăţilor funcţiilor în rezolvări de probleme, situaţii-problemă.

3.7. Deducerea proprietăţilor funcţiei studiate (zerouri, semn, monotonie) prin lectura grafică şi/sau analitică.

3.8. Utilizarea algoritmului de stidiu al funcţiilor studiate în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în studierea unor procese fizice, chimice, biologice, economice, sociale modelate prin funcţii.

3.9. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu studiul şirurilor, funcţiilor, recurgînd la argumentări, demonstraţii.

3.10. Investigarea valorii de adevăr aunui enunţ, propoziţii.

1.1. Identificarea în diverse enunţuri şi exemplificarea în diverse contexte a numerelor reale, a puterilor, radicalilor şi proprietăţilor acestora .

1.2. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formei de scriere a unui număr real în situaţii reale şi/sau modelate.

1.3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale.

1.4. Aplicarea proprietăţilor puterii şi radicalilor în contexte diverse.

1.5. Clasificarea după diverse criterii a elementelor mulţi-milor numericeN, Z,Q, R.

1.6. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusivcu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

1.7. Folosirea de estimări şi aproximări pentru verifi-carea validităţii unor calcule, inclusiv în situaţii cotidiene.

1.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu numere reale recurgîndla argumentări, demonstraţii.

 

4.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în diverse contexte a terminologiilor, a notaţiilor aferentenoţiunilor de ecuaţie, inecuaţie, sistem.

4.2. Evaluarea şi analizarea rezolvării unei ecuaţii, ine-cuaţii, sistem în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

4.3. Transpunerea unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi/sau al sistemelor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.

4.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii, sisteme, utilizînd transformările echivalente.

4.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie, sistem.

4.6. Efectuarea de reuniuni şiintersecţii cu intervale numerice şi reprezentarea pe axa nume-relor a rezultatelor obţinute.

4.7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, inecuaţii, sisteme recurgînd la argumen-tări, demonstraţii.

4.8. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

4.9. Aplicarea proprietăţilor funcţiilor în rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii, sisteme.

Șiruri. Funcții

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiune de şir numeric.
2 Moduri de definire a unui şir.
3 Clasificarea şirurilor(șiruri finite, șiruri infinite, șiruri monotone).
4 Noţiune de funcţie. Moduri de definire a funcţiei. Graficul funcţiei.
5 Funcţie de gradul I. Proprietăţi. Panta dreptei. Proporţionalitatea directă.
6 Proporționalitatea inversă. Graficul. Proprietăți.
7 Proporționalitatea inversă. Graficul. Proprietăți.
8 Funcţia f : R+ → R+, f(x) =√ x. Graficul. Proprietăţi.
9 Oră de sinteză
10 Oră de sinteză integrativă
11 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.