^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Figuri geometrice

Subcompetențe. Figuri geometrice în plan.8

7.1. Identificarea, descrierea verbală şi în scris, utilizînd terminologia şi notaţiile respective a noţiunilor geometrice studiate în diverse contexte.

7.2. Clasificarea şi compara-rea figurilor geometrice studiate după diverse criterii. 7.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen, calculatorul şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.

7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate.

7.5. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice studiate şi la unităţile de măsură relevante.

7.6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice, recurgînd la argumentări, demonstraţii.

7.7. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv.

7.8. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

Obiective:

7.1. Să identifice, să descrie verbală şi în scris, utilizînd terminologia şi notaţiile respective noţiunile geometrice studiate în diverse contexte.

7.2. Să clasificarea şi săcompare figuri geometrice studiate după diverse criterii.

7.3. Să reprezinte în plan figuri geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen, calculatorul şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.

7.4. Să aplice proprietăţile figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate.

7.5. Să analizeze şi să interpreteze rezultatele obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice studiate şi la unităţile de măsură relevante.

7.6. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice, recurgând la argumentări, demonstraţii.

7.7. Să construiească secvenţe simple de raţionament deductiv.

7.8. Să investigheze valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

Figuri geometrice în plan. Recapitulare și completări.

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Elemente de logică matematică: enunț, propoziție matematică, valoarea de adevăr, exemplu, contraexemplu.
2 Noțiunea de definiție, axiomă, teoremă, consecință, teoremă reciprocă.
3 Metoda  reducerii la absurd
4 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.
5 Triunghiul. Elemente. Clasificarea, linia mijlocie, proprietăţi.
6 Cercul.Elementele cercului. Discul.
7 Poziţia relativă a unei drepte faţă de un cerc/disc.
8 Unghi la centru. Arce de cerc.
9 Unghi înscris în cerc.
10  Ora de sinteză
11 Ora de sinteză integrativă
12 Evaluare sumativă .
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.