^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Ecuații, inecuații, sist. gr. I

Subcompetente/obiective Ecuatii.Inecuatii. Sisteme

4.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în diverse contexte a terminologiilor, a notaţiilor aferente noţiunilor de ecuaţie, inecuaţie, sistem.

4.2. Evaluarea şi analizarea rezolvării unei ecuaţii, ine-cuaţii, sistem în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

4.3. Transpunerea unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi/sau al sistemelor,
rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
4.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii, sisteme, utilizînd transformările echivalente.
4.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie, sistem.
4.6. Efectuarea de reuniuni şi intersecţii cu intervale numerice şi reprezentarea pe axa nume-relor a rezultatelor obţinute.
4.7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, inecuaţii, sisteme recurgînd la argumen-tări, demonstraţii.
4.8. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor. 4.9. Aplicarea proprietăţilor funcţiilor în rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii, sisteme.

 

Obiective

4.1. Să identifice în diverse enunţuri şi să aplice în diverse contexte terminologia, notaţiile aferente noţiunilor de ecuaţie, inecuaţie, sistem.

4.2. Să evalueze şi să analizeze rezolvarea unei ecuaţii, inecuaţii, sistem în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

4.3. Să transpună unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi/sau al sistemelor,
rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
4.4. Să obţină ecuaţii, inecuaţii, sisteme, utilizând transformările echivalente. 
4.5. Să creeze şi să rezolve probleme simple pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie, sistem.
4.6. Să efecteze reuniuni şi intersecţii cu intervale numerice şi să reprezinte pe axa numerelor rezultatele obţinute. 
4.7. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, inecuaţii, sisteme recurgând la argumentări, demonstraţii.
4.8. Să investigeze valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

4.9. Să aplice proprietăţile funcţiilor în rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii, sisteme.

Ecuații de gradul I cu o necunoscută. Inecuații. Sisteme

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiune de ecuaţie de gradul I cu o necunoscută. Recapitulare și completări.
2

Noţiune de ecuaţie de gradul I cu două necunoscute.

Graficul Panta dreptei

3 Noţiunea de sistem de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute. Transformări echivalente.
4 Metode de rezolvare a sistemelor de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute.
5 Metode de rezolvare a sistemelor de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute.
6 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor și/sau sistemelor de ecuaţii .
7 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor și/sau sistemelor de ecuaţii .
8 Inegalităţi numerice. Proprietăţi. 
9 Intervale de numere reale. Operaţii (reuniunea, intersecţia).
10 Noţiune de inecuaţie de gradul I cu o necunoscută. Recapitulare și completări.
11 Rezolvarea inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută și reductibile la acestea.
12 Noţiunea de sistem de inecuaţii de gradu I cu o necunoscută.
13 Noţiunea de sistem de inecuaţii de gradu I cu o necunoscută.
14 Rezolvarea sistemelor de inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută şi reductibile la aceastea.
15 Ora de sinteză
16  Ora de sinteză integrativă
17 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.