^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Ecuații. Sisteme de ec.

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

Exerciţii de:

- rezolvare a ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor;

- efectuare a transformărilor echivalente pentru a obţine ecuaţii, inecuaţii, sisteme echivalente cu cele date;

-  rezolvare a sistemelor de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute prin diverse metode: metoda reducerii, metoda   substituţiei, metoda grafică;

- transpunere a unei probleme,   situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi/sau al sistemelor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului;

- rezolvare a ecuaţiilor raţionale;

- aplicare a metodei intervalelor în rezolvări de inecuaţii,

- elaborare a unui plan de acţiuni privind rezolvarea problemei, utilizînd ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii, inecuaţii, inclusiv a problemelor din practică;

- justificare a unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu inegalităţi, ecuaţii, inecuaţii, sisteme recurgînd la argumentări, demonstraţii, exemple, contraexemple.  

Metode şi activităţi  de instruire:  

metoda exerciţiului; problematizarea; algoritmizarea; activitatea  în grup; studiul de caz, cu aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia; contraexemplul; matricea de asociere; harta noţională; explozia stelară; relaţii intra- şi interdiscip-linare; lucrări grafice etc.

 Activităţi de evaluare:  evaluarea formativă, evaluarea finală; evaluarea asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise, grafice; proiectul; investigaţia etc.

Subcompetenţe. Ecuaţii. Sisteme de ecuaţii.Clasa a IX-a

4.1. Să identifice şi să aplice terminologia,  notaţiile  aferente noţiunilor de ecuaţie, sistem de ecuaţii,  în diverse contexte.

4.2. Să analizeze rezolvarea unei ecuaţii, sistem în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

4.3. Să transpună situaţi iproblemă în limbajul ecuaţiilor,  şi/sau sistemelor de ecuaţii, să rezolve probleme obţinute şi să interpreteze rezultatul.

4.4. Să aleagă metoda adecvată de rezolvare a ecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii .  

4.5. Să transpună probleme cu text în limbaj matematic în contextul rezolvării ecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii sau reductibile la acestea.  

4.6. Să clasificarea ecuaţii,  sisteme de ecuaţii  după diverse criterii.

4.7. Să elaboreze  plan de acţiuni privind rezolvarea problemei, utilizînd ecuaţii,  sisteme de ecuaţii, inclusiv a problemelor din  practică.

Ecuații. Sisteme de ecuații

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de ecuaţie. Transformări echivalente
2 Ecuaţii de forma ax+b=0, a,bÎR şi reductibile la ele
3 Ecuaţii de gradul II cu o necunoscută şi reductibile la acestea.
4 Ecuaţii raţionale cu o necunoscută şi reductibile la acestea.
5 Sisteme de 2 ecuaţii de gradul I cu două necunoscute şi reductibile la acestea
6 Metode de rezolvare ale sistemelor de două ecuații de gradul I cu două necunoscute
7 Metode de rezolvare ale sistemelor de două ecuații de gradul I cu două necunoscute
8 Rezolvarea problemelor  cu ajutorul ecuaţiilor, sistemelor de ecuații.
9 Rezolvarea problemelor  cu ajutorul ecuaţiilor, sistemelor de ecuații.
10 Oră de sinteză
11 Ora de sinteză integrativă
12 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.