^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Proiectare de scurtă durată

Obiective.Patrulatere_clasa VIII-a

10.1. Să recunoască şi să descrie patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.

10.2. Clasificarea patrulaterelor,utilizînd proprietăţile particulare ale acestora.
10.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patru-laterelor studiate în diverse contexte
10.4. Rezolvarea unor probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor acestora.
10.5. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferentenoţiunii de patrulater în diverse contexte.
10.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor studiate.
10.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

10.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicatcu patrulatere, recurgînd la
argumentări,demonstraţii.

O.1. Să identifice, să descrie verbal şi în  scris,  utilizând  terminologia  şi notaţiile respective  a polgoanelor în diverse contexte. 

O.2. Să clasifice şi să compare poligoane studiate după diverse criterii. 
O.3. Să reprezinte în plan poligoane studiate, utilizând  instrumentele de desen şi aplicarea 

reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
O.4. Să aplice proprietăţile figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate. 
O.5. Să creeze şi să rezolve probleme simple pornind de la un model geometric indicat. 
O.6. Să transpună situaţii- problemă în limbajul geometric,să rezolve probleme obţinute şi să
interpreteze rezultatul.

O.7. Să aleagă reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri. 

O.8. Să selecteze şi să sistematizeze din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, să rezolve problema obţinută/dată.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Subcompetenţe la Unități de măsură. Clasa a V-a

3.1. Identificarea unor figuri, corpuri geometrice şi elemente ale acestora în situaţii reale şi/sau modelate.


3.2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date.


3.3. Reprezentarea prin desen şi confecţionarea din diferite materiale a figurilor geometrice plane studiate.


3.4. Determinarea perimetrilor, a ariilor (pătratului, dreptunghiului) şi a volumelor (cubului, cuboidului) şi             exprimarea acestora în unităţi de măsură adecvate.

3.5. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice simple referitoare la perimetre, arii, volume şi, dacă este cazul, utilizînd transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.

3.6. Efectuarea transformărilor ale multiplilor şi submultiplilor principalelor unităţi din sistemul internaţional de măsuri pentru lungime, arie, volum, masă, timp, indicate în conţinuturi.


3.7. Estimarea şi aproximarea, utilizînd rotunjirile, a măsurilor unor obiecte din cotidian utilizînd sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.


3.8. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură studiate.


3.9. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.