^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Evaluare

Formula de determinare a nivelului de însușire (NÎ) al clasei

Determinăm nivelul de însușire (NÎ) al clasei aplicînd formula [П. И. Третьяков, И. Б. Сенновский, Технология модульного обучения в школе, Новая школа, Москва, 2001.]:

formula

Stabilirea nivelului de însușire permite profesorului:

  • să monitorizeze traiectoria dezvoltării clasei de la un modul la altul;
  • să depisteze problemele în dezvoltarea clasei și lacunele în proiectarea lecţiei sau în selectarea metodelor și tehnicilor;
  • să identifice problemele însușirii de natură psihologică, ce necesită apelarea la psihologul școlar.

 

O evaluare efecientă ajută profesorului și elevului să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele instruirii, cum ar fi: progresul și dificultăţile de învăţare, formarea de competenţe (inclusiv și cele specifice la matematică), să identifice posibilitatea urmării unei anumite profesii, să ofere feed-back-ul necesar părinţilor, factorilor de decizie, inclusiv și societăţii.

Proiectul

     Metoda Proiectului înseamnă realizarea unui produs, ca urmare a colectării şi prelucrării unor date referitoare la o temă anterior fixată.

Proiectul este activitatea cel mai pregnant centrată pe elevi. Este un produs al imaginaţiei acestora, menit să permită folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite, într-un context nou şi relevant.

Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conţinutului său, dar şi asupra formei de prezentare. În plus, proiectul încurajează cel mai bine abordarea integrată a învăţării: elevilor li se creează ocazia de a folosi în mod unitar cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la mai multe discipline.

Fiind o activitate centrată pe elev, îi dă acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune personală cunoştinţele pe care le are, răspunzând astfel unei întrebări esenţiale: „Ce pot face cu ceea ce am învăţat la şcoală?“.

Proiectul începe în clasă, prin conturarea obiectivelor, formularea sarcinii de lucru şi (dacă este cazul) precizarea echipei care îl realizează. În afara orelor de curs, dar sub îndrumarea profesorului, elevii stabilesc metodologiile de lucru, îşi definesc (dacă este cazul) statutul şi rolul în cadrul grupului şi fixează termene pentru diferite etape ale proiectului. După colectarea datelor şi organizarea materialului, proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea rezultatelor obţinute.

Proiectul prezintă avantajul antrenării elevilor în activităţi complexe, ce presupun identificare şi colectare de date, precum şi prelucrarea şi organizarea acestora într-un mod original.

Pentru buna desfăşurare a proiectului, ţineţi cont de sugestiile de mai jos.

■ Ajutaţi elevii să stabilească o listă de întrebări esenţiale legate de tematica proiectului şi să centreze conţinutul proiectului în jurul acestor întrebări. Pregătiţi-vă cu grijă activitatea!

■ Acordaţi elevilor libertate în privinţa organizării şi structurării proiectului, dar conturaţi împreună câteva elemente obligatorii (de exemplu: introducere, concluzii, bibliografie etc.). Nu zoriţi desfăşurarea activităţilor, dar cereţi elevilor să întocmească un calendar al activităţilor cu termene realiste de finalizare a diferitelor etape.

■ Urmăriţi activitatea de elaborare a proiectelor, cerând elevilor să raporteze periodic gradul de realizare. Înterveniţi în activitatea unui elev sau a unui grup numai dacă este strict necesar. Lăsaţi elevii să se descurce cât mai mult singuri!

■ Folosiţi „gălăgia lucrativă“, atunci când activitatea se desfăşoară în clasă. Nu renunţaţi uşor, chiar dacă aveţi impresia că lucrurile nu avansează aşa cum v-aţi dori!

■ Evaluaţi atât calitatea proiectului (având în vedere adecvarea la temă, completitudinea, structurarea, semnificaţia datelor, creativitatea), cât şi calitatea activităţii elevilor (având în vedere documentarea, modul de comunicare, calitatea rezultatelor). Sugestii pentru tematica unor proiecte.

Proiectul este ceva, nu este despre ceva. Produsul finit rezultat în urma activităţii de proiect creează elevului sentimentul utilităţii a ceea ce produce, direcţionează efortul acestuia către cineva (publicul-ţintă căruia i se adresează).

În urma derulării unor proiecte, se pot realiza: broşuri, pliante, postere, pagini de revistă sau ziar, etc

 

Cum verificăm rapid şi eficient tema pentru acasă?

 Teme care presupun rezultate numerice

■ Notaţi rezultatele problemelor pe tablă çi cereţi elevilor să confirme, prin ridicarea mâinilor, dacă rezultatul marcat este cel obţinut pe caiet. În cazul în care un număr semnificativ de elevi a obţinut rezultatul corect, se poate trece la exerciţiul următor. În caz contrar, analizaţi exerciţiul în clasă çi verificaţi rezultate parţiale.

■ Creaţi un astfel de climat încât raportările pe care le face elevul despre realizarea temei să fie oneste çi să implice responsabilizarea acestuia pentru propria învăţare.

 Teme care presupun efectuarea de raţionamente

■ Selectaţi din temă una-două probleme, care sunt semnificative din punctul de vedere al metodelor folosite în demonstraţie. Figuraţi pe tablă cât mai clar desenul problemei (dacă e cazul), eventual cu cretă colorată. Precizaţi cu ajutorul elevilor etapele demonstraţiei, fără a intra în toate detaliile. Dacă aceste etape nu au fost parcurse de un număr semnificativ de elevi, propuneţi reluarea temei pe baza punctelor de sprijin oferite. În acest caz, verificaţi în ora următoare o altă parte a temei.

 Metoda „rezolv çi corectez“

Reprezintă o metodă spectaculoasă, de implicare a elevilor în aprecierea activităţii colegilor. Se propune elevilor o temă pe o perioadă mai mare de timp (de exemplu, o săptămână). Se solicită elevilor ca, după efectuarea temei, să lucreze în perechi çi să-çi corecteze reciproc tema primită.

■ Se evaluează atât efectuarea temei cât çi corectura.

■ Solicitaţi „corectorilor“ nu doar verificarea çi evaluarea temei colegilor, ci çi judecăţi de valoare despre modul de redactare, metodele de rezolvare alese, claritatea explicaţiilor, aspectul general al temei etc.

■ Este important ca elevii corectori să fi avut aceeaçi temă ca çi elevii cărora le corectează tema.

■ Precizaţi de la început modalitatea de apreciere a întregii activităţi.

Cum folosim eficient tema pentru acasă?

Tema pentru acasă reprezintă o modalitate de exersare prin activitate individuală a deprinderilor dobândite în timpul activităţii în şcoală. În alcătuirea temei, sunt utile următoarele repere:

■ Corelaţi tema cu obiectivele urmărite în lecţie. Tema trebuie să fie percepută ca o continuare a activităţii din clasă.

■ Adaptaţi tema nivelului de vârstă, posibilităţilor de înţelegere şi interesului elevilor. Gândiţi-vă că atunci când primesc tema, elevii ar trebui să exclame: „E o provocare!“ sau „E uşor!“ şi nu „Aoleu!“

■ Folosiţi teme diferenţiate, astfel ca orice elev al clasei să poată aborda, la nivelul achiziţiilor sale, sarcini de lucru cuprinse în lecţie.

■ Diversificaţi cerinţele; de exemplu: propuneţi redactarea sau explicarea în scris a unei probleme rezolvate în clasă; cereţi elevilor să completeze un enunţ dat, să formuleze ipoteze când concluzia este dată; solicitaţi elevilor să propună probleme în condiţii date, să analizeze consecinţe care decurg ca urmare a modificării ipotezelor unei probleme date.

■ Încurajaţi elevii să caute mai multe rezolvări, să facă conexiuni şi generalizări.

■ Creaţi elevilor diferite surprize în propunerea temei. De exemplu, daţi ca temă: corectarea rezolvărilor din tema unui coleg; evaluarea pe o scală de notare a temei unui coleg; o activitate care presupune decupaje şi colaje; o activitate care presupune explorarea unor proprietăţi prin considerarea unor cazuri particulare, eventual prin folosirea calculatorului, şi formularea unor generalizări; rezolvarea de probleme pe baza unei documentări suplimentare, dintr-o bibliografie precizată de către profesor.

■ Temele nonstandard (de exemplu, referatele) presupun o analiză specială, o planificare a timpului alocat şi avertizarea elevilor asupra specificului şi obiectivelor urmărite.

■ Folosiţi metoda „rezolv şi corectez“ (în care fiecare elev, după ce a rezolvat propria temă, corectează tema unui coleg, face comentarii asupra acesteia şi propune o notă) ca o modalitate de dinamizare a activităţii clasei.

■ Folosiţi diverse resurse în conceperea temei – culegeri de probleme, caiete de învăţare dirijată.

■ Ţineţi cont de tipurile de probleme care ar necesita verificarea în ora următoare. Aveţi în vedere faptul că verificarea temei trebuie să se facă succint, acoperind în acelaşi timp principalele obiective ale lecţiei parcurse.

■ Ţineţi cont de principiul: „ceea ce nu se verifică, nu se face!“.

■ Nu propuneţi teme în vacanţe; daţi eventual, pentru perioada vacanţei, teme de reflecţie sau propuneţi un proiect.

■ Periodic, verificaţi tema pentru acasă prin corectarea efectivă a acesteia, în afara orelor de curs. Marcaţi cât mai vizibil în caietul elevilor zona pe care aţi corectat-o.

 

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.